Palavra: 遂非愎谏
Pinyin: suì fēi bì jiàn
Antonyms:

从善如流

(cóng shàn rú liú)


刚愎自用

(gāng bì zì yòng)


固执己见

(gù zhí jǐ jiàn)


怙恶不悛

(hù è bù quān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.