Palavra: 轰轰烈烈
Pinyin: hōng hōng liè liè
Antonyms:

偃旗息鼓

(yǎn qí xī gǔ)


冷冷清清

(lěng lěng qīng qīng)


死气沉沉

(sǐ qì chén chén)


浑浑噩噩

(hún hún è è)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.