Palavra: 谬种流传
Pinyin: miù zhǒng liú chuán
Antonyms:

流芳百世

(liú fāng bǎi shì)