Palavra: 白日做梦
Pinyin: bái rì zuò mèng
Antonyms:

脚踏实地

(jiǎo tà shí dì)