Palavra: 水火不容
Pinyin: shuǐ huǒ bù róng
Antonyms:

物以类聚

(wù yǐ lèi jù)


鍼芥相投

(jìn jiè xiāng tóu)


形影不离

(xíng yǐng bù lí)


胶漆相融

(jiāo qī xiāng róng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.