Palavra: 气息奄奄
Pinyin: qì xī yǎn yǎn
Antonyms:

气吞山河

(qì tūn shān hé)


气壮山河

(qì zhuàng shān hé)


大气磅礴

(dà qì bàng bó)


生气勃勃

(shēng qì bó bó)


气贯长虹

(qì guàn cháng hóng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.