Palavra: 心事重重
Pinyin: xīn shì zhòng zhòng
Antonyms:

无忧无虑

(wú yōu wú lǜ)