0
Palavra: 習慣
Pinyin: xí guàn
Antonyms:

不慣

(bù guàn)