Palavra: 不见薪新
Pinyin: bù jiàn xīn xīn
Antonyms:

明察暗访

(míng chá àn fǎng)