စာလုံး: 不见薪新
ပင်းယင်း: bù jiàn xīn xīn
Antonyms:

明察暗访

(míng chá àn fǎng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.