ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੰਬਰ: 70
ਚਿੰਨ੍ਹ: Yb
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ: Ytterbium
ਚੀਨੀ:
ਪਿਨਯਿਨ:
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.