စာလုံး: 提拔
ပင်းယင်း: tí bá
Antonyms:

貶職

(biǎn zhí)


壓制

(yā zhì)