0
სიტყვა: 提拔
პინიინი: tí bá
Antonyms:

貶職

(biǎn zhí)


壓制

(yā zhì)