စာလုံး: 隐微
ပင်းယင်း: yǐn wēi
Antonyms:

明显

(míng xiǎn)