စာလုံး: 迂缓
ပင်းယင်း: yū huǎn
Antonyms:

舒缓

(shū huǎn)


缓慢

(huǎn màn)