სიტყვა: 迂缓
პინიინი: yū huǎn
Antonyms:

舒缓

(shū huǎn)


缓慢

(huǎn màn)