စာလုံး: 夸大
ပင်းယင်း: kuā dà
Antonyms:

缩小

(suō xiǎo)