სიტყვა: 夸大
პინიინი: kuā dà
Antonyms:

缩小

(suō xiǎo)