Žodis: 规矩
Pinyin: guī jǔ
Antonyms:

轻浮

(qīng fú)


放纵

(fàng zòng)