단어: 合唱
병음: hé chàng
Antonyms:

獨唱

(dú chàng)


齊唱

(qí chàng)