शब्द: 合唱
पिनयिन: hé chàng
Antonyms:

獨唱

(dú chàng)


齊唱

(qí chàng)