Sõna: 解僱
Pinyin: jiě gù
Antonyms:

罷黜

(bà chù)


任用

(rèn yòng)


解任

(jiě rèn)


免職

(miǎn zhí)


招聘

(zhāo pìn)


僱用

(gù yòng)


撤職

(chè zhí)


罷免

(bà miǎn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.