Sõna: 比比皆是
Pinyin: bǐ bǐ jiē shì
Antonyms:

車載斗量

(chē zài dǒu liáng)


空前絕後

(kōng qián jué hòu)


無所不有

(wú suǒ bù yǒu)


鳳毛麟角

(fèng máo lín jiǎo)


一無所有

(yī wú suǒ yǒu)


漫山遍野

(màn shān biàn yě)


鳳毛鱗角

(fèng máo lín jiǎo)


不可多得

(bù kě duō dé)


碩果僅存

(shuò guǒ jǐn cún)


汗牛充棟

(hàn niú chōng dòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.