Sõna: 正確
Pinyin: zhèng què
Antonyms:

差錯

(chà cuò)


錯誤

(cuò wù)


荒謬

(huāng miù)


不對

(bù duì)


謬誤

(miù wù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.