Sõna: 有頭無尾
Pinyin: yǒu tóu wú wěi
Antonyms:

繩鋸木斷

(shéng jù mù duàn)


來龍去脈

(lái lóng qù mài)


原原本本

(yuán yuán běn běn)


虎頭蛇尾

(hǔ tóu shé wěi)


善始善終

(shàn shǐ shàn zhōng)


自始至終

(zì shǐ zhì zhōng)


有始無終

(yǒu shǐ wú zhōng)


有始有終

(yǒu shǐ yǒu zhōng)


有頭有尾

(yǒu tóu yǒu wěi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.