Sõna: 暗室可欺
Pinyin: àn shì kě qī
Antonyms:

光明磊落

(guāng míng lěi luò)


不愧屋漏

(bù kuì wū lòu)


不欺暗室

(bù qī àn shì)


別有用心

(bié yǒu yòng xīn)


偷偷摸摸

(tōu tōu mō mō)


心懷叵測

(xīn huái pǒ cè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.