Sõna: 易如反掌
Pinyin: yì rú fǎn zhǎng
Antonyms:

談何容易

(tán hé róng yì)


難如登天

(nán rú dēng tiān)


挾山超海

(xié shān chāo hǎi)


難若登天

(nán ruò dēng tiān)


輕而易舉

(qīng ér yì jǔ)


難於登天

(nán yú dēng tiān)


來之不易

(lái zhī bù yì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.