Sõna: 挑撥離間
Pinyin: tiāo bō lí jiān
Antonyms:

精誠團結

(jīng chéng tuán jié)


火上澆油

(huǒ shàng jiāo yóu)


推波助瀾

(tuī bō zhù lán)


排難解紛

(pái nán jiě fēn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.