Sõna: 多才
Pinyin: duō cái
Antonyms:

無能

(wú néng)


庸才

(yōng cái)