Sõna: 增高
Pinyin: zēng gāo
Antonyms:

減低

(jiǎn dī)