Sõna: 勇往直前
Pinyin: yǒng wǎng zhí qián
Antonyms:

淡然處之

(dàn rán chǔ zhī)


裹足不前

(guǒ zú bù qián)


打退堂鼓

(dǎ tuì táng gǔ)


望風而逃

(wàng fēng ér táo)


畏葸不前

(wèi xǐ bù qián)


故步自封

(gù bù zì fēng)


裹足不進

(guǒ zú bù jìn)


不進則退

(bù jìn zé tuì)


望而卻步

(wàng ér què bù)


按部就班

(àn bù jiù bān)


趑趄不前

(zī qiè bù qián)