Sõna: 一氣呵成
Pinyin: yī qì hē chéng
Antonyms:

零敲碎打

(líng qiāo suì dǎ)


東拉西扯

(dōng lā xī chě)


老牛破車

(lǎo niú pò chē)


斷斷續續

(duàn duàn xù xù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.