Sõna: 臭名昭着
Pinyin: chòu míng zhāo zhuó
Antonyms:

名满天下

(míng mǎn tiān xià)


籍籍无名

(jí jí wú míng)


名誉扫地

(míng yù sǎo dì)


身败名裂

(shēn bài míng liè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.