Sõna: 能动
Pinyin: néng dòng
Antonyms:

被动

(bèi dòng)


受动

(shòu dòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.