Sõna: 狼藉
Pinyin: láng jiè
Antonyms:

整齐

(zhěng qí)