Sõna: 滚动
Pinyin: gǔn dòng
Antonyms:

活动

(huó dòng)


静止

(jìng zhǐ)


晃动

(huǎng dòng)


震动

(zhèn dòng)


动荡

(dòng dàng)


起伏

(qǐ fú)


流动

(liú dòng)