Sõna: 才疏学浅
Pinyin: cái shū xué qiǎn
Antonyms:

博学多才

(bó xué duō cái)


才高行洁

(cái gāo xíng jié)


真才实学

(zhēn cái shí xué)


学问渊博

(xué wèn yuān bó)


才气过人

(cái qì guò rén)


满腹经纶

(mǎn fù jīng lún)


学富五车

(xué fù wǔ chē)


大才盘盘

(dà cái pán pán)


经天纬地

(jīng tiān wěi dì)


胸无点墨

(xiōng wú diǎn mò)


才高八斗

(cái gāo bā dǒu)