Sõna: 微不足道
Pinyin: wēi bù zú dào
Antonyms:

洋洋大观

(yáng yáng dà guān)


庞然大物

(páng rán dà wù)


硕大无朋

(shuò dà wú péng)


变本加厉

(biàn běn jiā lì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.