Sõna: 南柯一梦
Pinyin: nán kē yī mèng
Antonyms:

如意算盘

(rú yì suàn pán)