Sõna: 偃蹇困穷
Pinyin: yǎn jiǎn kùn qióng
Antonyms:

命途坎坷

(mìng tú kǎn kē)


一蹶不振

(yī jué bù zhèn)


穷途潦倒

(qióng tú lǎo dǎo)


江河日下

(jiāng hé rì xià)


飞黄腾达

(fēi huáng téng dá)


平步青云

(píng bù qīng yún)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.