Palabra: 秋色
Pinyin: qiū sè
Antonyms:

春光

(chūn guāng)