Palabra: 犖犖大端
Pinyin: luò luò dà duān
Antonyms:

雞零狗碎

(jī líng gǒu suì)


雞毛蒜皮

(jī máo suàn pí)


細枝末節

(xì zhī mò jié)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.