Palabra: 朱門
Pinyin: zhū mén
Antonyms:

寒家

(hán jiā)


窮戶

(qióng hù)


望族

(wàng zú)


寒門

(hán mén)


蓬門

(péng mén)


名門

(míng mén)


豪門

(háo mén)