Palabra: 吉人天相
Pinyin: jí rén tiān xiāng
Antonyms:

生不逢時

(shēng bù féng shí)


生不逢辰

(shēng bù féng chén)


多災多難

(duō zāi duō nán)


劫後餘生

(jié hòu yú shēng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.