Palabra: 冥頑不靈
Pinyin: míng wán bù líng
Antonyms:

大器晚成

(dà qì wǎn chéng)


茅塞頓開

(máo sāi dùn kāi)


聰明睿智

(cōng míng ruì zhì)


聰明才智

(cōng míng cái zhì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.