Palabra: 随心所欲
Pinyin: suí xīn suǒ yù
Antonyms:

谨小慎微

(jǐn xiǎo shèn wēi)


缩手缩脚

(suō shǒu suō jiǎo)


设身处地

(shè shēn chǔ dì)


力不从心

(lì bù cóng xīn)


力所能及

(lì suǒ néng jí)


得心应手

(dé xīn yīng shǒu)


循规蹈矩

(xún guī dǎo jǔ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.