Palabra: 朱门
Pinyin: zhū mén
Antonyms:

寒家

(hán jiā)


穷户

(qióng hù)


望族

(wàng zú)


寒门

(hán mén)


蓬门

(péng mén)


名门

(míng mén)


豪门

(háo mén)