Palabra: 有头有尾
Pinyin: yǒu tóu yǒu wěi
Antonyms:

虎头蛇尾

(hǔ tóu shé wěi)


有头无尾

(yǒu tóu wú wěi)


善始善终

(shàn shǐ shàn zhōng)


有始无终

(yǒu shǐ wú zhōng)


有始有终

(yǒu shǐ yǒu zhōng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.