0
Palabra: 干才
Pinyin: gān cái
Antonyms:

庸才

(yōng cái)