Palabra: 大雪
Pinyin: dà xuě
Antonyms:

小雪

(xiǎo xuě)